Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden:

Son günlerde Rus basın yayın organlarında Rusya Bitki Koruma Bilimsel Araştırma Enstitüsü yetkililerinin araştırmasına dayanılarak yapılan haberlerde, bu sezon buğday başta olmak üzere tahıl ürünleri konusunda Rusya Federasyonu (RF)’nda olağanüstü bir durum olduğu, neredeyse tüm hasada Fusarium mantarının bulaştığı ifadelerinin yer aldığı,

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26’ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, herhangi bir gıda veya yemin insan ve hayvan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması ihtimali belirmesine rağmen, bilimsel belirsizliklerin devam etmesi durumunda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkân sağlayacak daha fazla bilimsel veri elde edilinceye kadar, Bakanlık geçici olarak üretimin durdurulması, piyasaya arz, tüketimi engelleme, topluma ve benzeri ihtiyati tedbirlere başvurabilir. İlgililerin, Bakanlığın belirlediği ihtiyati tedbirlere uyması zorunludur…” hükmü kapsamında RF’den ithal edilmek istenen veya Rus menşeli olup başka bir ülkeden yüklenecek buğdaya ilişkin RF tarafından gerekli bilimsel çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili gerekli bilgilendirmenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunulması ve anılan Bakanlık uzmanlarınca konuya ilişkin incelemelerin sonuçlandırılmasının gerektiği,

Bu çerçevede, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında RF’den ithalatı yapılacak buğdaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gündeme getirilen yukarıda bahsi geçen hususlar kapsamında herhangi bir mağduriyetin oluşmamasını teminen konunun ihracatçı firmalara duyurulması hususu bildirilmektedir.

Rusya Federasyonu’ndan DİR Kapsamında Buğday İthalatı