Müdürlüğün konuya ilişikin yazısı şöyle;

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ortu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 60805799-010.99

Konu : Antrepolarda Memur Görevlendirmesine Son Verilmesi

08.02.2017 / 22480156

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 12.01.2017 tarihli 21800433 sayılı yazımız.

b) 24.01.2017 tarihli 22098235 sayılı yazımız.

İlgili kayıtlı yazılar konusu, Bakanlığımız Gümrük Genel Müdürlüğü’nün Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirmesi konulu 29.12.2016 tarihli 2016/23 sayılı Genelgesinde; 07.10.2016 tarihli 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 07.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ) (Seri No:6) ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili düzenlemelere yer verildiği bildirilmiş olup, bu kapsamda antrepoda görevli personelin antrepolardaki görevlerine son verileceğinden;

1-Genel ve özel antrepolarda görevli personelimizin sayım, tespit ve kontrol işlemlerinin yapılması, buna ilişkin düzenlenecek tutanağın Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ve Antrepo işleticisi ile birlikte müştereken imza altına alınması.

2-Müdürlüğümüz denetimindeki antrepolara alınacak bakliyat cinsi (nohut, pirinç, patlayan mısır ve fasulye ) eşyaların antrepoya alınması esnasında, eşyalardan mutlak suretle numune alınması, numune kaplarını mühürlenerek kapın üzerine beyanname numarasının mutlaka yazılması, bu eşyaların antrepodan çıkartılırken her bir beyanname bazında tekrar numune alınması, numune kaplarının üzerine ilgili olduğu antrepo beyannamesi ve eşyanın çıkışına ilişkin gümrükçe onaylanmış işlemin sayı ve tarihinin mutlaka yazılması ve numune alınan her işlem için Anrepo işleticisi ve YGM tarafından Numune alma Tutanağı düzenlenmesi ve söz konusu numunelerin Müdürlüğümüzce istenilmesi halinde ibraz edilmesi,

3-Anrepoda yapılacak özellikle dış elleçlemelerde Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.12.2016 tarihli 21182294 sayılı yazıları eki Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberinin 9.3.3 maddesinde belirtilen ve istenilen hususlara riayet edilmesi, günlük elleçlenebilecek miktarın anrepodan çıkışının yapılması ve çıkış anında eşyadan numune alınması ve söz konusu elleçlemenin sonuçlanmasına mütakip eşyadan numune alınması,

4-Anrepolardaki YGM’ler tarafından antrepoların mesai saatinin başlangıcında ve bitiminde ekte gönderilen Antrepo Denetleme Günlük Denetleme Formunun doldurulması ve muhafaza edilmesi ile Müdürlüğümüzce istenilmesi halinde ibrazı,

5-Antrepoların açık ve kapalı gümrüklü alanlarına uygulanan 2 kilit Gümrük Güvenlik Mührünün de tatbik edilmesi,

6- 2015/26 sayılı Müdürlük Emri uyarınca antrepoda görevli memurlara EBYS üzerinde havalesi yapılan AN6-AN7-AN8 ve AN9 Tespit Sözleşme/Raporları ve diğer evrakların arşivlendiği antrepoda muhafaza altına alınması, ikinci bir emre kadar imha harici tutulması ve Müdürlüğümüzce istenilmesi halinde işletici ve YGM tarafından ibraz edilmesi,

7-Antrepolnrda mevcut bulunan ve Gümrük Yönetmeliği Ek-81/B de belirtilen özelliklere haiz olan kamera sisteminin, Müdürlüğümüz Muhafaza Bölge Amirliğince kesintisiz izlenebilecek durumda faal halde tutulması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi,

8-Antrepo memurları tarafından kullanılan Güvenlik Mühürleri ve Tır Sonlandırma Kaşelerinin YGM’ye tutanak karşılığında teslim edilmesi, teslim alınan mühürlerin Güvenlik Mühür Takip Defterine sıralı olarak ve her kullanılan mührün kullanıldığı yerin belirtilerek deftere işlenmesi,

9- Antrepolarda yüklenecek transit eşyanın araca yüklenmesi ve gümrük güvenlik mühürlerinin tatbik edilmesinin YGM’lerce yapılmasına müteakip LR beyannamesinin üzerine mühür numarasının kaydedilerek imzalanmasını, Gümrük personelince NCTS sistemine mühür numarasının girilmesine müteakip eşyanın ” Transit Serbest Bırakıldı (REL_TRA)” statüsüne getirilecek ve transit refakat belgesi (TR) üzerine mühürleme işlemini yapan YGM ile birlikle kaşe ve imza altına alınması suretiyle araçların varış idarelerine sevk edilmesi,

10- Antrepo Beyannamelerine bağlı (Transit Refakat Belgesi, Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Devir Antrepo Beyannamesi, Tır Karnesi vb.) Gümrük Beyannamelerine ait açmaların sistem üzerinden kontrolü yapıldıktan sonra eşyanın ilgilisine teslim edilmesi.

11- Antrepolarda mesai saatleri dışında çalışmaların olması halinde (hafta sonu, resmi tatiller de dahil olmak üzere) mesai taleplerinin mesai saatleri içerisinde mutlak suretle Müdürlüğümüze bildirilmesi.

12- Müdürlüğümüz denetimi altında faaliyet gösteren Genel ve özel antrepolarda görevlendirilen antrepo memurlarının 09/02/2017 tarihi itibariyle görevleri sonlandırılmış olup, işlemlerin bu talimat doğrultusunda hareket edilerek aksamalara meydan verilmemesi Antrepolarda yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun en seri Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda gereğini tebliğen rica ederim.

Yılmaz DOKUMACI 

Gümrük Müdür

Ek: Günlük Denetleme Formu

DAĞITIM:

Tüm Antrepo İşleticilerine

Tüm Antrepo Memurlarına

Tüm YGM’lere

Antrepolarda Memur görevlendirilmesine son verilmesi hakkında bir yazı yayınladı.